در مورد ما

شرکت حقوقی و مشورتی طلوع به منظور ارایه مشوره و خدمات بهتر حقوقی به مؤکلین و افراد جامعه، با داشتن جوازرسمی فعالیت از اداره عمومی ثبت مرکزی مالکیت فکری، تاسیس گردیده، کارشناسان و حقوقدانان طلوع توانسته اند، در بخش های خصوصی و دولتی به صورت موفقانه کار نموده و با داشتن تجربه چندین ساله در شرایط دشوار اجتماعی و سیاسی کشور خدمت گزار جامعه باشند. ادامه مطلب

تحسین نامه

  • شرکت رید ستار

    “با استفاده از این فرصت میخواهیم از زحمات و کوشش های فراوان تیم کاری شما جهت حل مسایل حقوقی شرکت رید ستار قدردانی نماییم. همکاری های مداوم شما جهت شناسایی و حل موضوعات و همچنان علم ، عزم و دانش شما باعث شده ما در مبارزه با چالش های مختلف موفق شویم. ما خواهان همکاری های بیشتر شما در سال های بعدی میباشیم “

  • شرکت کانترک انترنشنل

    “با استفاده از این فرصت شرکت کانترک انترنشنل از خدمات حقوقی رضایتبخش شرکت حقوقی و مشورتی طلوع ابرازامتنان و قدردانی نموده ، شرکت طلوع توانسته درارگان های دولتی، وزارت خانه ها و محاکم تجارتی کابل از کانترک انتر نشنل به خوبی نماینده گی نموده و مشوره های مفید در امور کاری ما در افغانستان ارایه نمایند”