بخش تدریس حقوقی

بخش متذکره خدمات آتی را به انجام میرساند:
•    تعیین، توظیف ومعرفی حقوقدانان مجرب، مسلکی وبا تحصیلات عالی جهت تدریس قوانین و موضوعات حقوقی در سکتور خصوصی وسکتور دولتی.
•    توظیف و معرفی حقوقدانان با تجربه جهت تدریس پروسیجرقانونی تدارکات در سکتور دولتی.
•    ترتیب و تنظیم پروگرام های درسی جهت آموزش قوانین برای حقوقدانان و منسوبین ادارات دولتی ومؤسسات خصوصی با درنظرداشت معیارهای علمی و مسلکی.