بخش سکتور دولتی

بخش متذکره آماده ارایه خدمات ذیل میباشد:
•    ارایه مشوره حقوقی درخصوص چگونگی تکمیل قانونی پروسیجر تدارکاتی در ادارات دولتی.
•    ترتیب قرارداد های تدارکاتی به نحویکه منافع قانونی ادارات دولتی در آن تأمین شده باشد.
•    ارایه مشوره واصلاح قرارداد های تدارکاتی ادارات دولتی مطابق به قوانین نافذه کشور.
•    ارایه مشوره حقوقی ودریافت راه حل قانونی در مورد مشکلات حقوقی و اداری ادارات دولتی.
•    ارایه مشوره حقوقی درخصوص تحریرجواب استعلامیه ها ومکاتیب مراجع عدلی و قضایی.
•    سایر خدمات حقوقی.