حبیب الرحمن افضلی

تخصص در قانون مبارزه با فساد اداری، قانون سرمایه گذاری و قانون تدارکات
 محترم حبیب الرحمن افضلی مشاور حقوقی شرکت حقوقی و مشورتی طلوع در سال 1380 از رشته قضاء و څارنوالی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل فارغ گردیده و در سال 1381 به حیث کارمند اداری در ریاست څارنوالی امنیت عامه ستره محکمه آغاز به کار نموده و به صفت عضو مسلکی در ریاست نظارت بر محلات سلب آزادی و همچنان به حیث څارنوال تحقیق درریاست څارنوالی مبارزه علیه فساد اداری ایفای وظیفه نموده و همچنان به حیث مشاور حقوقی در مسایل قانون سرمایه گذاری، و قانون تجارت در شرکت حقوقی و مشورتی طلوع همکاری مینمایند.
محترم افضلی یکی از څارنوالان پر تلاش و مستعد اداره لوی څارنوالی بوده و در تحقیقات قضایای جرایم فساد اداری تخصص کافی داشته و بسیاری از قضایای جرمی مهم و پیچیده فساد اداری را مورد تحقیق و بررسی قرارداده و به پایه اکمال رسانیده اند.