بخش وکلای مدافع

این بخش وظیفه ارایه خدمات ذیل را بعهده دارد:

•    تعیین وکیل مدافع مجرب درقضایای جزایی جهت دفاع از حقوق مظنونین در مراحل کشف وتحقیق .
•    تعیین وتوظیف وکیل مدافع در قضایای جزایی در تمامی مراحل محاکماتی ( ابتدائیه، استیناف وتمیز) جهت دفاع از حقوق متهمین ومحکومین .
•    ارایه مشوره حقوقی و توظیف وکیل مدافع مجرب ومسلکی جهت ترتیب دفع دعوی څارنوال درقضایای جزایی .
•    ارایه مشوره حقوقی وتعیین وکیل مدافع مجرب ومسلکی جهت تحریر اعتراض علیه تصامیم څارنوالی ومحاکم در قضایای جزایی.
•   اخذ تذکره غیابی و وثیقه خط ها و پیگیری وترتیب سایر اسناد حقوقی در مراجع مربوطه و محاکم توسط مشاورین حقوقی یا وکلای مدافع.
•    ارایه مشوره حقوقی وتعیین وکیل مسلکی در قضایای تجارتی وحقوقی .
•    توظیف وکیل مدافع مسلکی وبا اعتبار دراکثر کشورهای خارجی جهت دفاع از حقوق مؤکلین درقضایای حقوقی، فامیلی، تجارتی وجزایی.
•   ارایه سایر خدمات حقوقی مربوط به حل منازعات وپیگیری مسایل حقوقی، تجارتی وجزایی در ارگانهای مربوطه.