میر فواد صدری

تخصص در حقوق  جزا ، تجارت و قضایای دعوی ملکیت
محترم میر فواد صدری مشاور حقوقی  شرکت حقوقی و مشورتی طلوع، ایشان در سال 1378 از رشته قضاء و څارنوالی فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل فارغ گردیده و بیشتر از 14 سال در شعبات کلیدی اداره لوی څارنوالی منحیث څارنوال مسلکی و مستعد خدمت نموده اند. و در جریان کار منحیث عضو مسلکی ریاست تحقیق جرایم، عضو مسلکی ریاست څارنوالی استیناف مبارزه با مواد مخدر و څارنوال در امریت نظارت بر تطبیق قوانین، رئیس څارنوالی پغمان و کمیشنرکمیسیون سمع شکایات انتخاباتی از خود شایستگی مسلکی و عملی در بخش های مختلف حقوقی نشان داده و  بنابر شایستگی و اخلاق کاری شان به حیث آمر نظارت ریاست څارنوالی زون شرق کابل منسوب گردیده و به مسلک خویش به صفت رئیس څارنوالی پغمان ادامه داده اند. محترم صدری در جریان فعالیت ها و وظایف خویش در لوی څارنوالی در قضایای جرمی، تجارتی و قضایای غصب زمین تخصص حاصل نموده و یکی از څارنوالان مشهور و با استعداد در بخش تحقیق جرایم عمومی و ضد امنیت عاموی میباشند.

 ایشان فعلاً منحیث مشاور حقوقی این شرکت در مورد تسهیل امورات مهاجرین افغان در کشورآلمان وسایر کشورهای اروپایی مصروف مطالعه وپزوهش هستند و بنا بر تجربه و توانمند شان می توانند در بخش های چگونگی طی مراحل، تدقیق و تصدیق اسناد مهاجرین افغان برای دولت آلمان و سایر کشوری های اروپایی مشوره های قانونی و لازم ارایه نمایند.