پروفایل شرکت

    مؤسس و رئيس شرکت:
احمد فردین هویدا

        سال تأسیس:
1390
     

 
                         
  اهداف:
اهداف شرکت حقوقی و مشورتی طلوع ارایه خدمات عالی با رعایت اصول و معیارهای مسلکی و احترام به مشتریان میباشد. ما به نیاز ها و خواست های مؤکلین خویش ارج گذاشته، مشکلات و توقعات آنها را درک نموده، برای حصول اهداف آنها نهایت کوشش میکنیم تا راه های عملی و مؤثر برای موفقیت شان بدست آوریم.
اعتماد مستحکم مشتریان به توانایی و خدمات ما باعث میشود تا به آرزوی دیرینه خویش که همانا باور مردم به سیستم حقوقی افغانستان  میباشد، برسیم. ما متعهد هستیم تا اطمینان مردم را به سیستم حقوقی افغانستان دوباره احیا نماییم و این کار را با ارایه خدمات حقوقی در بخش های مختلف مشمول مشاوره، میانجیگری، مراحل محاکم ثلاثه، و آموزش حقوقی برای نهاد های دولتی ،غیر دولتی و اشخاص حقیقی انجام میدهیم.
همانگونه که طلوع به معنای ظهور روشنی و امید است، کوشش و تلاش ما باعث ایجاد آرزو، روشنایی و شفافیت در روابط نیک مردم با ارگان های عدلی و قضایی گردیده و در نتیجه عدالت تامین و حکم فرما میشود.
ما مشکلات شما را درک نموده و برای حل و فصل آن مناسب ترین شیوه ها را دریافت و پیشکش مینماییم.
 
                         
   

خدمات حقوقی:
بهترین راه های موثر برای رسیدن به اهداف و دفاع از حقوق شما از جمله فعالیت های ماست. راهبرد هایی که کادر فنی و حقوقی ما برای مشوره، میانجیگری، و مراحل محاکماتی قضایای شما در نظر میگیرد همه به اساس مدیریت دقیق و منظم ما برای مشتریان و مبتنی بر نتیجه میباشد. بنابر تجربه چندین ساله پیشنهاد می نماییم قبل از پرداختن به هر نوع مسأله حقوقی ، گشایش تجارت و هر امور دیگری با ما مشوره نمایید تا کار و تجارت شما با اصول ، قوانین و سیستم های حقوقی ملی و بین المللی موافق باشد. شرکت حقوقی و مشورتی طلوع خدمات و همکاری های درخور ضرورت شمارا در بخش های آتی ارایه میدارد.
الف: بخش وکلای مدافع
ب: بخش سکتورخصوصی
ج: بخش سکتور دولتی
د: بخش تدریس حقوقی

 
       
  الف : بخش وکلای مدافع :
این بخش وظیفه ارایه خدمات ذیل را به عهده دارد:
1.    تعیین وکیل مدافع مجرب درقضایای جزایی جهت دفاع از حقوق مظنونین در مراحل کشف وتحقیق.
2.    تعیین و توظیف وکیل مدافع در قضایای جزایی در تمامی مراحل محاکماتی (ابتدائیه، استیناف و تمیز) جهت دفاع از حقوق متهمین و محکومین .
3.    ارایه مشوره حقوقی و توظیف وکیل مدافع مجرب و مسلکی جهت ترتیب دفع دعوی څارنوال درقضایای جزایی.
4.    ارایه مشوره حقوقی و تعیین وکیل مدافع مجرب ومسلکی جهت تحریر اعتراض علیه تصامیم څارنوالی و محاکم در قضایای جزایی.
5.    اخذ تذکره غیابی و وثیقه خط ها و پیگیری و ترتیب سایر اسناد حقوقی در مراجع مربوطه و محاکم توسط مشاورین حقوقی یا وکلای مدافع.
6.    ارایه مشوره حقوقی و تعیین وکیل مسلکی در قضایای تجارتی و حقوقی .
7.    توظیف وکیل مدافع مسلکی و با اعتبار در اکثر کشور های خارجی جهت دفاع از حقوق مؤکلین در قضایای حقوقی، فامیلی، تجارتی و جزایی.
8.    ارایه سایر خدمات حقوقی مربوط به حل منازعات و پیگیری مسایل حقوقی، تجارتی و جزایی در ارگانهای مربوطه.
 
       
  ب : بخش سکتور خصوصی :
دربخش متذکره حقوقدانان با تجربه داخلی و خارجی آماده ارایه خدمات زیرین میباشند:
1.    ارایه مشوره حقوقی جهت مصؤنیت پول وسرمایه .
2.    ترتیب قرارداد ها طوریکه منافع قانونی مراجعین در آن تأمین گردد.
3.    ارایه مشوره حقوقی جهت تأمین منافع ومصؤنیت مراجعین، قبل از امضا قرار داد های مربوطه با جانب مقابل.
4.    ارایه مشوره حقوقی جهت حل و فصل سریع ومطمین منازعات تجارتی وحقوقی ناشی از قرارداد ها.
5.    ارایه معلومات در مورد پروسیجر حل و فصل قضایای تجارتی، حقوقی وجزایی در ادارات عدلی و قضائی.
6.    ارایه معلومات در خصوص پروسیجر اداری ادارات دولتی جهت حل سریع مشکلات سکتور خصوصی.
7.    پیگیری  مشکلات  سکتور خصوصی در ادارات دولتی.
8.    خدمات حقوقی در خصوص ارایه جواب استعلامیه ها  ومکاتیب ادارات عدلی و قضائی و سایر ادارات دولتی.
9.    دریافت راه حل قانونی ومطمین جهت حل مشکلات اداری و حقوقی سکتور خصوصی.
10.    در صورت موجود شدن مشکلات برای سکتور خصوصی در ادارات دولتی وخصوصی، ارایه مشوره حقوقی جهت دریافت راه حل قانونی ویا دعوی علیه مرجع مربوطه.
11.    درصورتیکه سکتور خصوصی مورد دعوی واتهام قرار گرفته باشد توسط وکلای مدافع مجرب طور مطمین ومصون قضایا و دعاوی  شان در مراجع مربوطه ( پولیس، څارنوالی، محاکم و ریاست حقوق ) پیگیری ومورد رسیده گی قرار میگیرد.
12.    دفاع از حقوق قانونی سکتورخصوصی وکارمندان آن در جریان تحقیق قضایای جرمی، ترتیب وتحریر صورت دعوی، دفع دعوی واعتراض در قضایای حقوقی وتجارتی وتحریر دفع دعوی واعتراض در قضایای جزایی توسط وکلای مدافع و مشاورین حقوقی مجرب داخلی وخارجی.
13.    ترتیب قرارداد های تجارتی داخلی و خارجی توسط حقوقدانان مجرب داخلی و خارجی.
14.    سایر خدمات حقوقي.
 
                 
  ج :بخش سکتور دولتی :
بخش متذکره آماده ارایه خدمات ذیل میباشد:
1.    ارایه مشوره حقوقی درخصوص چگونگی تکمیل قانونی پروسیجر تدارکاتی در ادارات دولتی.
2.    ترتیب قرارداد های تدارکاتی به نحویکه منافع قانونی ادارات  دولتی در آن تأمین شده باشد.
3.    ارایه مشوره واصلاح  قرارداد های تدارکاتی ادارات دولتی مطابق به قوانین نافذه کشور.
4.    ارایه مشوره حقوقی ودریافت راه حل قانونی در مورد مشکلات حقوقی و اداری ادارات دولتی.
5.    ارایه مشوره حقوقی درخصوص تحریرجواب استعلامیه ها ومکاتیب مراجع عدلی و قضائی.
6.    سایر خدمات حقوقی.
   
     
                         
  د: بخش تدریس حقوقی :
بخش متذکره خدمات آتی را به انجام میرساند:

1.    تعیین، توظیف ومعرفی حقوقدانان مجرب، مسلکی وبا تحصیلات عالی جهت تدریس قوانین و موضوعات حقوقی در سکتور خصوصی وسکتور دولتی.
2.    توظیف و معرفی حقوقدانان با تجربه جهت تدریس پروسیجرقانونی تدارکات در سکتور دولتی.
3.    ترتیب و تنظیم پروگرام های درسی جهت آموزش قوانین برای حقوقدانان و منسوبین ادارات دولتی ومؤسسات خصوصی با درنظرداشت معیارهای علمی و مسلکی.

 
                         
 

مشتریان و مؤکلین:
•    رید استار انترپرایزس
•    شرکت بین المللی کانترک
•    شرکت تجارتی و لوجستیکی مبارک ممتاز
•    شرکت ساختمانی آباد راهان پارس
•    شرکت تجارتی عظیمی
•    اولیف گروپ

         
                         
  زبان ها:
•    دری
•    پشتو
•    انگلیسی

 
                 
                         
  دیدگاه:
دیدگاه ما فراهم نمودن تسهیلات و ارایه خدمات جهت دسترسی افراد جامعه به سیستم حقوقی افغانستان  وآراستن حقوق دانان وافراد جامعه به دانش حقوقی میباشد تا وسیله یی برای رسیدن به حقوق و امتیازات ایشان شده و عدالت فردی و اجتماعی تامین گردد. دیدگاه نهایی ما اینست تا شرکت حقوقی و مشورتی طلوع در جمع بهترین ارایه کننده گان خدمات حقوقی در سطح ملی و بین المللی گردد.
 
 آدرس دفتر:
سرک دوم، قلعه فتح الله، روبروی نور پلازا
کابل، افغانستان


   


تماس با ما:
ایمیل: office@tlegals.com
tololegalservices@gmail.com
ویب سایت: www.tlegals.comتماس با ما:
تیلفون: 400 427 788 0 93+
تیلفون: 951 221 700 0 93+