پیام رئیس شرکت

جامعه انسانی نیازمند آرامش و دور از هر گونه ظلم و بی عدالتی بوده و انسانها توقع دارند تا در پهلوی همدیگر در فضای مملو از عدل و انصاف زندگی نموده و نیاز مبرم شان همانا صلح و آرامش از یکسو و قانونیت و عدالت از جانب دیگر میباشد. آرامش و صلح زاده قانونیت و عدالت بوده  و رفاه جامعه به این دو پدیده بستگی دارد.
اما متاسفانه همه انسانها صالح نبوده و راه تعدی و ظلم را پیش گرفته و به حقوق دیگران تجاوز و باعث بی نظمی اجتماعی و ضعف فرهنگ و اخلاق جامعه می گردند.
از جانبی هم، اکثر مردم از حقوق و امتیازات خود آگاهی نداشته و در صورت نقض حقوق شان ضروریست تا به مراجع عدلی و قضایی مراجعه و خواهان احقاق حقوق خویش گردند.
درین حال، لزوم موجودیت مراجع حقوقی و اشخاصیکه اهل مسلک حقوق استند، محسوس بوده تا اشخاصیکه متضرر گردیده و یا بطور ناحق تحت اتهام قرار گرفته اند، با رهنمایی ها و مشوره های قانونی کارشناسان و حقوق دانان مذکور به حقوق خویش نایل گردند.
بدین منظور، شرکت حقوقی و مشورتی طلوع به مقصد ارایه خدمات و مساعدت های حقوقی در پرتو قوانین ملی و بین المللی برای نیازمندان و اشخاصیکه قادر به دفاع حقوق شان نیستند، ایجاد گردیده و هدف اساسی ما ارایه خدمات حقوقی ارزشمند و صادقانه جهت حل مشکلات حقوقی مؤکلین به وجه احسن آن و تأمین عدالت میباشد.