احمد فردين ھويدا

محترم احمد فردين ھويدا مؤسس، مشاور حقوقی و رئيس شرکت حقوقی و مشورتی طلوع در سال 1375 از رشته قضاء و څارنوالی فاکولته حقوق و علوم سياسی پوھنتون کابل فارغ گرديده و ماستری خويشرا در رشته حقوق بين الملل از دانشگاه ملی تاجيکستان در سال 1393 بدست آورده و ایشان با بیشتر از 15 سال کار مسلکی در اداره لوی څارنوالی، تحقیقات پیچیده ترین و مشهورترین قضایای جرمی را انجام داده و با کسب توانایی ها و مهارت های حقوقی توانسته اند در زمره حقوقدانان و څارنوالان ماهر و با استعداد کشور قرار بگیرند و از سال 1376 الی 1391 وظايف ذيل را انجام داده اند: عضو مسلکی رياست تدقيق ومطالعات لوی څارنوالی، څارنوال رياست تحقيق جرايم لوی څارنوالی، آمر تفتيش زون مرکز رياست تفتيش لوی څارنوالی، رئيس څارنوالی استيناف زون شمال شھرکابل، رئيس څارنوالی اختصاصی استيناف مبارزه با مواد مخدر، څارنوال رياست څارنوالی امنيت عامه ستره محکمه لوی څارنوالی، آمر تحقيق و سر پرست رياست تحقيق جرايم لوی څارنوالی، څارنوال تحقيق رياست څارنوالی مبارزه باجرايم فساد اداری لوی څارنوالی و څارنوال تحقیق ریاست څارنوالی مبارزه با خشونت علیه زن. ھمچنان، مدت سه سال، قانون تشکيل و صلاحيت څارنوالی، قانون تشکيلات و صلاحيت محاکم ، قانون مامورین دولت و قانون جزا را در کورس ھای ستاژ لوی څارنوالی برای څارنوالان تدريس نموده و در پروگرام ھای آموزشی څارنوالان با سازمان بین المللی انکشاف حقوق منحيث مدرس نيز ھمکاری داشته اند. ايشان در پروگرامھای آموزشی ذيل نیز اشتراک نموده اند: پروگرام آموزشی مبارزه با فساد اداری (کولالمپور – ماليزيا) - ورکشاپ مبارزه با تروزيزم برای افسران پوليس، څارنوالان و قضات ( تيمپو – بوتان) - پروگرام ھفت مرحله برای تحقيق جزايی موفق - (کابل – افغانستان) - سمينار آموزشی عدالت جزايی که بوسيله JSSP براه اندازی شده بود (کابل – افغانستان) - پروگرام آموزشی عدلی و قضايی برای افغانھا (پوھنتون يوتا – ايالات متحده امريکا) - پروگرام مبارزه عليه تطھير پول (دافغانستان بانک - کابل) - پروگرام آموزشی آموزش مربيان که بوسيله JSSP تدوير گرديده بود. (کابل – افغانستان) - پروگرام بين المللی قضائی ( پوھنتون بين المللی اسلامی اسلام آباد، پاکستان ) - پروگرام آموزشی حقوق اطفال که بوسيله IDLO راه اندازی گرديده بود. (کابل – افغانستان) - ورکشاپ مقايسوی تطبيق قانون اجراآت جزايی افغانستان که بوسيله IRG-USIP وGRC برگزارگرديده بود. محترم هویدا بنابر مهارت های خاص در پیشبرد و بررسی قضایای مختلف خصوصاً جرایم فساد اداری دارای شهرت عالی بوده و همچنان دارای مهارت های مسلکی در دعاوی جزایی ، میانجیگری، تحقیق، آموزش و مشاوره میباشند.