در مورد ما

شرکت حقوقی و مشورتی طلوع به منظور ارایه مشوره و خدمات بهتر حقوقی به مؤکلین و افراد جامعه، با داشتن جوازرسمی فعالیت از اداره عمومی ثبت مرکزی مالکیت فکری، تاسیس گردیده و در سفارت ایالات متحده امریکا مقیم کابل و سفارت آلمان مقیم کابل ثبت و راجستر می باشد.

کارشناسان و حقوقدانان طلوع توانسته اند، در بخش های خصوصی و دولتی به صورت موفقانه کار نموده و با داشتن تجربه چندین ساله در شرایط دشوار اجتماعی و سیاسی کشور خدمت گزار جامعه باشند. حقوقدانان و کارشناسان متعهد طلوع دارای دانش و مهارت های لازم جهت پیشبرد موفقانه و طی مراحل موضوعات حقوقی میباشند. شرکت حقوقی و مشورتی طلوع توانسته است در جایگاه پیشتازترین شرکت های حقوقی قرارگیرد و این امر بنابر تعهد و پابندی ما به اصول و معیار های عالی، روابط مستحکم، هماهنگی مداوم با سیستم های قضایی و اصول تجاری رایج در منطقه و جهان، و همچنان درک درست از ابعاد مختلف موجود در قضایا و مسایل حقوقی بوده و سبب شده است تا این شرکت در جمع بهترین ها باشد. کادر حقوقی و فنی ما توانایی حل مسایل حقوقی را دارا بوده و خدمات ما به سه لسان دری ، پشتو و انگلیسی ارایه میگردد. با مراجعه به شرکت حقوقی طلوع درک خواهید نمود که خدمات ما متفاوت و مبتکرانه بوده و راه حل های مفید به مسایل حقوقی در نظر گرفته میشود. هدف ما موفقیت و رضایت مؤکلین بوده و ما به محرمیت معلومات و اسرار شما احترام می گذاریم.

روش ما:

 • تماس بگیرید تا به مشکلات شما گوش دهیم:

  نخستین اقدام برای رفع مشکل حقوقی شما تماس از طریق تیلیفون یا ملاقات رو در رو میباشد تا مشکلات شما را شنیده.ادامه مطلب

  • قوانین مربوطه و اهداف شما را تشخیص مینمائیم:

   بعد از شنیدن مشکل شما و بررسی اسناد موجوده، اهداف شما را تشخیص می نمائیم. کادر حقوقی ما قوانین مربوطه را جهت حل ادامه مطلب

  • نتایج ممکنه را پیشبینی می کنیم:

   بعد از بحث و مذاکره در مورد چگونگی موضوع و با در نظر داشت قوانین، شواهد و اسناد موجود، شما را کمک می نمائیم ادامه مطلب

  • از شما نمایندگی می کنیم:

   در صورت موافقت، برای شما وکیل تعین می کنیم و در مورد فیس خدمات حقوقی به توافق می رسیم و عقد قرار داد مینمایم.

  • به مشکل شما پایان میدهیم:

   شما برای ما ارزش دارید، قضیه شما برای ما مهم میباشد. ما عملاً به پیگیری قضیه مورد نظر شما می پردازیم. قضایای شما را در ادامه مطلب

خدمات رایگان ( پرو بونو):

شرکت حقوقی و مشورتی طلوع به منظور کمک و مساعدت برای اشخاصیکه مشکلات حقوقی دارند از زمان ایجاد، بیشتر از هزار مشوره حقوقی رایگان را از طریق حضوری، ایمیل و تماس تیلیفونی انجام داده و اکثر مساعدت های مذکور حقوقی با خانم هایی صورت گرفته که در قضایایی خشونت و فامیلی مشکلات داشته و از جانب حقوقدانان طلوع جهت رفع مشکلات ایشان رهنمایی های لازم صورت گرفته و نتایج مطلوبی بدست آورده اند. افزون برین، مشورت های حقوقی ما در بخش های مختلف قضایای تجارتی، مدنی، جزایی و فامیلی برای تمام مردم افغانستان بطور رایگان انجام مییابد.