احمد سمیرفضلیار

محترم احمد سمیرفضلیار معاون اجرائیوی شرکت حقوقی و مشورتی طلوع ومسؤل هماهنگی روابط مشتریان و اداره کارمندان میباشند. ایشان دارای بیشتر از 10 سال تجربه مدیریت و بازاریابی با کار نمودن در پست های مشورتی  ادارات دولتی و نماینده گی های ملی و بین المللی میباشند.
توانایی های مسلکی ایشان تضمین کننده رهبری موفقانه دعاوی مشتریان الی ختم قضایا میباشد. احمد سمیرفضلیار از پوهنتون کاردان از رشته مدیریت و تجارت فارغ گردیده و بخشی از تحصیلات خود را در کشور پاکستان تکمیل نموده و به زبان های دری،  پشتو، اردو و انگلیسی آشنایی و تسلط کامل دارند.