نجیب الله قریشی

محترم نجیب الله قریشی منحیث وکیل مدافع در شرکت حقوقی و مشورتی طلوع ایفای وظیفه نموده، دیپلوم لیسانس خویش را در رشته قضاء وڅارنوالی فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل درسال 1375بدست آورده و ایشان با خدمت در دوایر دولتی، محاکم و لوی څارنوالی دارای تجربه مسلکی چندین ساله میباشند.
محترم نجیب الله قریشی در سال 1377 با خدمت نمودن منحیث عضو مسلکی و قانون گذاردر ریاست تقنین وزارت عدلیه شروع به کار نموده و بعداً منحیث قاضی در ولایات مختلف افغانستان و څارنوال درلوی څارنوالی ایفای وظیفه نموده اند. از سال 1389بدینسو، به حیث وکیل مدافع موفق و ماهر در کابل مصروف خدمت بوده و در وکالت قضایای تجارتی، جزایی، و فامیلی تجربه و مهارت خاص دارند.
محترم نجیب الله قریشی منحیث عضومسلکی دیپارتمنت قوانین سکتور خصوصی ریاست عمومی تقنین وزارت عدلیه ،محرر در محکمه ابتدائیه ولسوالی خروار ولایت لوگر، قاضی محکمه ابتدائیه شهری ولایت خوست ، قاضی محکمه ابتدائیه شهری ولایت کندز ، قاضی دیوان جزا محکمه شهری ولایت کندز، قاضی دیوان امنیت عامه محکمه شهری ولایت کندز،عضو اداری ریاست تعلیمات قضایی ستره محکمه ،مدیر عمومی اداری څارنوالی استیناف ولایت میدان وردک ،څارنوال حصه اول ولسوالی بهسود ولایت  میدان وردک و آمرعمومی تحقیق جرایم څارنوالی استیناف ولایت  میدان وردک خدمت نموده و ایشان مهارت ها و دانش حقوقی خود را با اشتراک در سیمینارها، کانفرانس ها و آموزش های حقوقی افزایش داده و میدهند و دایماً در تلاش افزایش اندوخته های علمی و تجربی خویش میباشند.