اقبال وزیری

محترم اقبال وزیری از رشته قضاء و څارنوالی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کاتب فارغ گردیده اند و دارنده جواز وکالت دفاع از انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان بوده و از مدت سه سال بدینسو در شرکت حقوقی و مشورتی طلوع به حیث وکیل مدافع همکاری نموده و دراین مدت توانسته اند قضایای مختلف را به طور موفقانه به پیشگاه محاکم وکالت نموده و از حقوق مؤکلین خویش به صورت اساسی و لازم آن دفاع نمایند.
ایشان  دارای آشنایی کافی به پروسه و مراحل ثلاثه محاکم بوده و یکی از وکلای با استعداد و جوان کشور به شمار میروند.