تخصص

کادر حقوقی شرکت حقوقی و مشورتی طلوع دارای تجربه چندین ساله در بخش های قانون جزا و قانون تجارت بوده و در حدود بیشتر از یک دهه حقوق دانان ما با قضایای مختلف جزایی و تجارتی سر و کار داشته اند و میتوانند عالی ترین خدمات حقوقی را در بخش قضایای جرمی برای مؤکلین خویش ارایه نمایند. بیشترین تخصص کارشناسان و حقوق دانان این شرکت درقانون جزا ، قانون اجراآت جزایی، قانون مبارزه علیه فساد اداری، قانون منع خشونت علیه زن، قانون جلوگیری از پول شویی، قانون رسیدگی به تخلفات اطفال، قانون استرداد مجرمین و متهمین، قانون سرمایه گذاری خصوصی و قوانین بانکی تجارتی می باشد.

قوانین افغانستان