مشتری ما

مشتری ما از جمله تطبیق کننده های پروژه های حمایوی دولت ایالات متحده بوده که خدمات ساختمانی و تدارکات انجنیری را تهیه میدارد و در کشور های مختلف نماینده گی داشته که از جمله میتوان افغانستان، مصر، بحرین و قطر را نام برد. شرکت حقوقی ومشورتی طلوع قضیه مؤکل خود را که در مورد  4,500,000 دالر امریکایی که از طرف مقابل ادعا شده بود موفقانه به پایان رسانید . وکیل مدافع و مشاورین توانای ما توانستند این قضیه را در محکمه ابتداییه تجارتی، محکمه استیناف تجارتی ، ستره محکمه و شورای عالی ستره محکمه به خوبی پیش ببرند و نتیجه مطلوب بدست بیاورند.