مشتری ما

مشتری ما که یکی از شرکت های مشهور در حصه تورید و صدور موتر، پرزه جات موتر، بوره، برنج و دیگر مواد خوراکی میباشد. این شرکت مشهور در کشور های افغانستان، ترکمنستان ،ازبکستان، چین، مالیزا و تایلند نماینده گی دارد. حقوقدانان مسلکی و با تجربه ما توانستند از مؤکل خود در محاکم افغانستان، که قربانی ادعای کذب فریبکاری قرارگرفته بود، به خوبی دفاع و نماینده گی نمایند.