مشتری ما

حقوقدانان شرکت حقوقی و مشورتی طلوع توانستند قضیه مؤکل خود را در محکمه ابتداییه تجارتی، محکمه استیناف تجارتی و ستره محکمه موفقانه به اتمام برسانند. مؤکل ما از جمله شرکت های مشهور و موفق در عرصه ارایه خدمات ساختمانی در افغانستان و کشور های منطقه میباشد. مشتری ما بنابر ادعای دروغین طرف مقابل مکلف به پرداخت 12,000,000 افغانی گردیده و حقوقدانان شرکت حقوقی و مشورتی طلوع از او موفقانه دفاع و نماینده گی نمودند و نتیجه مطلوبی را بدست آوردند.