مشتری ما


حقوقدانان ما توانستند از مؤکل خود که از جمله شرکت های مشهور کشوربوده در محکمه ابتداییه تجارتی، محکمه استیناف تجارتی و ستره محکمه موفقانه دفاع نمایند. در این قضیه جانب مقابل علیه مؤکل ما ادعا دروغین نموده و خواهان پرداخت 150,000 دالر گردیدند، ولی بنابر تلاش های فراوان حقوقدانان ما توانستند از حق مؤکل خود دفاع نمایند و نتیجه مطلوبی بدست آورند.