بخش سکتور خصوصی

دربخش متذکره حقوقدانان با تجربه داخلی و خارجی آماده ارایه خدمات زیرین میباشند:
•    ارایه مشوره حقوقی جهت مصؤنیت پول وسرمایه .
•    ترتیب قرارداد ها طوریکه منافع قانونی مراجعین در آن تأمین گردد.
•    ارایه مشوره حقوقی جهت تامین منافع ومصونیت مراجعین، قبل از امضا قرار داد های مربوطه با جانب مقابل.
•    ارایه مشوره حقوقی جهت حل و فصل سریع ومطمین منازعات تجارتی وحقوقی ناشی از قرارداد ها.
•    ارایه معلومات در مورد پروسیجر حل و فصل قضایای تجارتی، حقوقی وجزایی در ادارات عدلی و قضائی.
•    ارایه معلومات در خصوص پروسیجر اداری ادارات دولتی جهت حل سریع مشکلات سکتور خصوصی.
•    پیگیری مشکلات سکتور خصوصی در ادارات دولتی.
•    خدمات حقوقی در خصوص ارایه جواب استعلامیه ها ومکاتیب ادارات عدلی و قضائی و سایر ادارات دولتی.
•    دریافت راه حل قانونی ومطمین جهت حل مشکلات اداری و حقوقی سکتور خصوصی.
•    در صورت موجودشدن مشکلات برای سکتور خصوصی در ادارات دولتی وخصوصی، ارایه مشوره حقوقی جهت دریافت راه حل قانونی ویا دعوی علیه مرجع مربوطه.
•    درصورتیکه سکتور خصوصی مورد دعوی واتهام قرار گرفته باشد توسط وکلای مدافع مجرب طور مطمین. ومصون قضایا و دعاوی شان در مراجع مربوطه ( پولیس، څارنوالی، محاکم و ریاست حقوق ) پیگیری ومورد رسیده گی قرار میگیرد.