دوه اړخیزه تړونونه

د طلوع حوقي او مشورتي شرکت له نورو بهرني حقوقي او مشورتي شرکتونو سره د حقوقي مرستې تړونونه لاسیک کړي تر څو له دې لارې وکولای شي خپلو مؤکلینو ته د هیواد څخه د باندې خدمات وړاندې کړي.