د حقوقي زدکړې برخه

دا برخه لاندې خدمتونه وړاندې کوي.
•    په خصوصي او دولتي سکتورونو کې د حقوقي زدکړو له پاره د تجربه لرونکو او لوړ زدکړو لرونکو حقوق پوهانو ټاکل او ګمارل.
•    په دولتي سکتورونو کې د تدارکاتو د قانوني پروسیجر د تدریس له پاره د تجربه لرونکو حقوق پوهانو ټاکل او ګمارل.
•    د علمي او مسلکي معیارونو په پام کې نیولو سره په دولتي ادارو کې د قوانینو د زدکړې له پاره د درسي پروګرامونو ترتیب کول او تنظیم کول.