سید افضل حیدری

تخصص در قانون جزا و قانون تدارکات
 محترم سید افضل حیدری مشاور حقوقی شرکت حقوقی و مشورتی طلوع  از رشته قضاء و څارنوالی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ در سال 1376 فارغ گردیده و در سال 1381 در اداره لوی څارنوالی آغاز به خدمت نموده اند.
زندگی کاری خویش را منحیث عضو مسلکی ریاست څارنوالی ولایت پکتیا شروع نموده و وظیفه خویش را در ریاست تحقیق جرایم مرکزی لوی څارنوالی ادامه داده ودر مدت 13 سال خدمت در ریاست تحقیق جرایم لوی څارنوالی توانسته اند تجربه و تخصص درتحقیق جرایم ضد امنیت عاموی و موضوعات تدارکاتی ادارات دولتی و غیر دولتی  حاصل نمایند.
محترم حیدری یکی از څارنوالان با پشت کار و جدی کشور بوده و تلاش ایشان همواره جهت تطبیق قانون و نظم در اجتماع بوده و پیچیده ترین قضایای جرمی را مورد تحقیق قرارداده و موفقانه به پایان رسانیده اند.