خدمات حقوقی

بهترین راه های موثر برای رسیدن به اهداف و دفاع از حقوق شما از جمله فعالیت های ماست. راه برد هایی که کادر فنی و حقوقی ما برای مشوره، میانجیگری، و مراحل محاکماتی قضایای شما در نظر میگیرد همه به اساس مدیریت دقیق و منظم ما برای مشتریان و مبتنی بر نتیجه میباشد.بنابر تجربه چندین ساله پیشنهاد می نماییم قبل از پرداختن به هر نوع مسأله حقوقی، گشایش تجارت و هر امور دیگری با ما مشوره نمایید تا کار و تجارت شما با اصول، قوانین و سیستم های حقوقی ملی و بین المللی موافق باشد.شرکت حقوقی و مشورتی طلوع خدمات و همکاری های درخور ضرورت شمارا در بخش های آتی ارایه میدارد.
• بخش وکلای مدافع
• بخش سکتورخصوصی
• بخش سکتور دولتی
• بخش تدریس حقوقی